Trực tiếp: Bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc vào ngày 1-2-2021.


NGUỒN: VTC NOW

BÌNH LUẬN