Bài tổng kết giá cả thị trường 2018 của “Táo kinh tế”

Năm mới 2019, "Táo kinh tế" Quang Thắng có bài tổng kết giá cả thị trường năm vừa qua rất cụ thể


Nguồn: VTV1

BÌNH LUẬN