Clip: Container 'cào' sập cổng chào ở Vĩnh Long/ Nguồn: TR.NGHĨA - H.DƯƠNG

BÌNH LUẬN